“ᴠᴀᴋꜱɪɴ ɴɪ ᴛᴜʜᴀɴ ᴋᴇ? ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴍᴄᴍ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀʜ..” – ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ꜱᴀᴀᴅ

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ɴᴀꜱʏɪᴅ ɪɴ ᴛᴇᴀᴍ, ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ꜱᴀᴀᴅ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ɪᴀ ᴅɪꜱᴀʀᴀɴᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ (ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ ᴀɢᴀᴍᴀ) ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴅʀ ᴢᴜʟᴋɪꜰʟɪ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴀʟ-ʙᴀᴋʀɪ. ᴘᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ, ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴘʀᴏ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴜᴊᴀʜɴʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

“ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ᴋᴇᴄᴀᴍ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴜꜰᴛɪ, ᴛᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀɴɪᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱᴜᴛ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ. ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ʜᴜᴊᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ, ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴅᴀʜ ᴍᴜᴅᴀʜɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ᴘᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ᴀᴋᴜ.

“ɪɴɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴋᴜ ᴘᴜɴ ᴀᴍʙɪʟ ᴅᴀʟɪʟ ᴅᴀʀɪ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ, ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴀᴜ ɪᴋᴜᴛ ᴄᴀʀᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴍᴜᴋᴀ ʙᴜᴍɪ ɴɪ,ɴᴇꜱᴄᴀʏᴀ ᴋᴀᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴇꜱᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ.

“ᴀᴋᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀ ᴘᴇɢᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʜᴀᴅɪꜱ ꜱᴏʜɪʜ. ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀɢᴜᴋᴀɴᴍᴜ ᴅᴀɴ ᴀᴍʙɪʟʟᴀʜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʀᴀɢᴜᴋᴀɴᴍᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ (ɪɢ) ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ. ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴇɴᴛʀɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴘᴀᴘᴀʀᴀɴ ꜱᴋʀɪɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʜᴜᴊᴀʜ ᴅʀ ᴢᴜʟᴋɪꜰʟɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴠᴀᴋꜱɪɴ. ᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ʟᴀɢɪ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱᴜᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋꜱᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴ.

“ᴊᴀᴅɪ ᴀᴅɪʟ. ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ʜᴀꜱᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴘᴀᴋꜱᴀ. ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴅᴀʟɪʟ ᴅᴀɴ ʜᴜᴊᴀʜ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ, ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ʀᴀɢᴜ, ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ. ʟɪᴅᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɪᴘᴜ,ᴛᴀᴘɪ ʜᴀᴛɪ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀʙᴏʜᴏɴɢ.

“ᴀᴋᴜ 99% ꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴀʟʙᴏʙ. ɪꜱʟᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴀʟʟᴀʜ. ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴀɢᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜɴɪᴀ ɴɪ ꜱɪʜᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ᴛᴜ ᴘᴜɴ,ɪᴛᴜ ᴛᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴜʀᴀɴɢɪ ᴀᴘᴀ ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ ᴀʟʟᴀʜ.

“ᴊᴀɢᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴜᴛᴀᴍᴀ ʙᴀɢɪ ᴀᴋᴜ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴠᴀᴋꜱɪɴ. ᴅᴀʜ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴠᴀᴋꜱɪɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴜᴀᴛ, ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴜʜᴋᴀɴ ᴘᴜɴ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴍᴀᴋɪɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴜʟᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴀʀᴜ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ, ᴅɪᴀ ʟᴇʙɪʜ ʀᴇʟᴀ ᴍᴀᴛɪ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴀɢᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴅɪʜɪɴᴀ ᴏʟᴇʜ ᴍᴜꜱᴜʜ ɪꜱʟᴀᴍ

“ᴀᴋᴜ ʀᴇʟᴀ ᴍᴀᴛɪ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴅɪʜɪɴᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀʙᴏᴅᴏʜ ʙᴏᴅᴏʜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴍᴜꜱᴜʜ ɪꜱʟᴀᴍ.

“ᴅᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀɢᴀʀ ᴀʟʟᴀʜ ʙᴜᴋᴀ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʜᴀᴛɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴘᴀʀᴀ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴅᴀɴ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ᴀʟʟᴀʜ,” ᴛᴇɢᴀꜱɴʏᴀ.

ᴇɴᴛʀɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴠᴀᴋꜱɪɴ, ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴜʙᴀᴛ ᴜʙᴀᴛᴀɴ. ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴍᴇɴᴅɪᴅɪᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʜᴏᴍᴇ ꜱᴄʜᴏᴏʟɪɴɢ. ꜱᴜʜᴀɪᴍɪ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪɴᴀ ɴᴀɪᴍ ᴘᴀᴅᴀ ᴏɢᴏꜱ 2007 ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴀɢ

Pihak Admin tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman social ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Ya.

Sumber:  Santai Viral

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*