“ᴘᴇʀɢɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴛᴀᴋᴜᴛ, ʙᴀᴡᴀ ʙᴇʀᴋᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴀɴɪ ᴘᴜʟᴀ?” ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ Ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʙᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀɪꜱɪᴋᴏ ᴅɪᴋᴇᴄᴀᴍ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ

ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴋᴇʙɪᴍʙ4ᴀɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇᴍᴇɴᴛᴇʀɪᴀɴ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴜᴋᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 3 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ.ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴘᴇᴍʙᴜᴋᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇꜱ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴄᴏᴠ1ᴅ-19 ᴍᴀꜱɪʜ ᴛɪɴɢɢɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠ4ᴋꜱɪɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ, ꜱᴇꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ (ᴘᴅᴘʀ) ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛ4ᴋᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʀɪꜱᴀᴜ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱɴʏᴀ ᴋʟᴜꜱᴛᴇʀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ.

ɴᴀᴍᴜɴ, ᴛɪɴᴊᴀᴜᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴏ! ᴅɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ‘ᴋᴇʙɪᴍʙ4ɴɢᴀɴ’ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀɴʏᴀ ᴡᴜᴊᴜᴅ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴘᴇʀᴄᴜᴛɪᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ, ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ʀᴇᴋʀᴇᴀꜱɪ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ᴅɪ ᴘᴀɴᴛᴀɪ ᴘᴇʀᴀɴɢɪɴᴀɴ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ɪᴛᴜ, ɴʏᴀᴛᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ‘ʙɪᴍʙ4ɴɢ’ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴀᴡᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇꜱᴛᴀ ᴍᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ‘ᴋᴇʙᴇʙᴀꜱᴀɴ’.

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ɢᴀᴍʙᴀʀ-ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇɴɢᴇᴄ4ᴍ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʙᴇʀɪꜱ1ᴋᴏ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪᴛᴜ.

“ʙᴇʀᴀɴɪ ʙᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ, ᴋᴀʟᴀᴜ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɢɪ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴀᴛᴀᴜ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ 4ɴᴛɪᴠ4ᴋꜱɪɴ ᴛᴀᴋ ᴘᴀꜱᴀʟ-ᴘᴀꜱᴀʟ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴜ4ʀᴀɴᴛɪɴ,” ᴛᴜʟɪꜱ ᴀQᴇᴇʟᴀ ʜᴀɴɪꜱ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀᴛᴜᴋ ɢᴇᴍɪʟᴀɴɢ.

“ʙɪʟᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴜᴍᴜᴍ ʙᴜᴋᴀ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴛᴜᴊᴜ, ᴋᴏɴᴏɴ ʙɪᴍʙ4ɴɢ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱɴʏᴀ ᴋʟᴜꜱᴛᴇʀ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴠ4ᴋꜱɪɴ ʟᴀɢɪ.

“ᴛᴀᴘɪ, ʜᴀʀɪ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴘᴇɴᴜʜ ᴊᴇ ᴛᴀᴍᴀɴ, ᴘᴀɴᴛᴀɪ, ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʀᴇᴋʀᴇᴀꜱɪ ᴘᴇʀɢɪ ʀɪᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴᴅɪ-ᴍᴀɴᴅᴀ. ᴛᴀᴋ ᴛ4ᴋᴜᴛ ᴘᴜʟᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪɴɢᴀᴛ ᴄᴏᴠ1ᴅ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴊᴇ ᴋᴇ?,”ꜱᴏᴀʟɴʏᴀ.

ꜱᴇɴᴀᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴛᴜᴋ ɢᴇᴍɪʟᴀɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴋᴀ ɴᴀʙɪʟᴀʜ

“ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ɴᴀᴋ ʙᴜᴋᴀᴋ, ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴛᴜᴊᴜ. ᴄᴜʙᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴍᴀɴꜱᴜʜ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ʙᴇʀᴄᴜᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴇʀɪ, ᴍᴇɴɢɢ3ʟᴜᴘᴜʀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʀᴀꜱᴀɴʏᴀ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴋᴀɴᴀɴ (ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ), ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅʀ. ʀᴀᴅᴢɪ ᴊɪᴅɪɴ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴘᴇᴍʙᴜᴋᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ʙᴀɢɪ ɴᴇɢᴇʀɪ-ɴᴇɢᴇʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀꜱᴀ 2 ᴅᴀɴ ꜰᴀꜱᴀ 3 ᴘᴇʟᴀɴ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ (ᴘᴘɴ) ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 3 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ, ꜰʙ ᴊᴀʟᴀʟᴜᴅᴅɪɴ ᴀʟɪᴀꜱ ᴠɪᴀ ɪɴꜰᴏᴍᴀʟᴀʏᴀ

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih Banyak!

PERHATIAN: Pihak admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.

Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Sementara itu, anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah ini yang dikongsikan seperti berikut:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*