“G3lombang Ke-4 Menanti?..”, Ramai Pengunjung Bazar Ramadan Ingk4r S0P & P3njarakan S0sial

Sejak idari ihari ipertama iBazar iRamadan iberoperasi, ibanyak igambar-gambar idi isekitar ibazar idimuat inaik ike imedia isosial. iRata-rata igambar iyang idikongsi ijelas imenunjukkan ipengunjung itidak imematuhi iprosedur ioperasi istandard i(SOP), ipenjarakan ifizikal idan ibeberapa ilagi iperaturan iyang idikenakan.

Sebelum iini, iMenteri iKesihatan, iDatuk iDr iAdham iBaba imemaklumkan, ioperasi ibazar iramadan iberkemungkinan iakan iditutup isekiranya iKementerian iKesihatan iMalaysia i(KKM) imengesan ikewujudan ikluster ibaharu idari iaktiviti ibazar. iAdham ijuga imendedahkan ipihaknya ibanyak imenerima iaduan iawam iberhubung ipelanggaran iSOP idi ibeberapa ibazar iramadan idi iseluruh inegara. i

 

Sedangkan isebelum ibazar idibuka, ipelbagai iperingatan itelah idiberikan ioleh ipihak iberkuasa, iantaranya iseperti:

 

Hanya iseorang iwakil ibagi isetiap iahli ikeluarga ipergi ike ibazar

 

Kanak-kanak itidak iperlu idibawa ike ibazar

 

Warga itua idan igolongan iberisiko i(penyakit ikronik) itidak iperlu idatang ike ibazar i(wakilkan iorang imuda)

 

Pakai ipelitup imuka idengan ibetul iatau iberdepan itindakan ikompaun.

Netizen ijuga imeluahkan irasa igeram iterhadap isikap irakyat iMalaysia iyang iingkar iSOP isehingga imenyusahkan iorang ilain. i

 

“Bila ikes inaik, iKKM idipersalahkan. iCakap iKKM ipembohonglah, iangka ipositif iCovid-19 itu irekaan ilah, iitulah, iinilah. iTapi ihakikatnya, imanusia ijenis imelanggar iSOP ibersepah idi iluar isana. iPadanlah idengan imuka ikau itak idapat ibalik iberaya,” ikata iBee.

 

“Inilah ipayah iorang ikita. iTak iada ibazar, icakap ikerajaan izalim ipada ipeniaga. iYang iada ibazar ipula itak ireti-reti inak ijaga isama-sama. iNanti ikalau ikerajaan ikeluar iperintah itak iboleh irentas inegeri, idaerah, imulalah itimbul imacam-macam icakap iorang iitu izalim, iorang iini izalim. iPadahal isendiri iyang imenzalimi idiri isendiri idan iorang ilain,” ikata iIrwan.

Sampai ibila irakyat iMalaysia ihendak iberperangai iseperti iini? iYang idahulunya irakyatnya idipuji ikerana ipatuh iSOP idan idapat imengawal ivirus iberbahaya iini. iTapi ikini ipujian ikelaut idan iramai iyang idikesan imelanggar iSOP isekali igus imenyumbang ikepada ipeningkatan ikes ipositif.

 

Sumber i: iThe iReporter

Via https://www.gilainfo.com/2021/04/gelombang-ke-4-menanti-ramai-pengunjung.html?m=1.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*